Lazy Pen / NAHO

http://www.nahornyj.com/lazypen.html