Bravo & Gypsy

https://en.wikipedia.org/wiki/Bravo_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gypsy_(software)

Random Post